תקנון תנאי שימוש באתר האינטרנט של חברת מקימים

מבוא

1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת מקימים ייזום בינוי אחזקות בע”מ (להלן– “אתר זה”).

2. השימוש באתר הינו בכפוף לאמור בתקנון זה, תקנון המסדיר את תנאי שימוש באתר זה (להלן – “התקנון”). הנך נדרש לקרוא תקנון זה במלואו, בעיון ובקפידה, בטרם אתה עושה שימוש כלשהו באתר זה.

3. עשיית שימוש כלשהו שלך באתר זה, מהווה הסכמה שלך לכל התנאים המופיעים בתקנון. על כן, ככל שאינך מסכים לתנאי מתנאי האתר, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש כלשהו באתר.

4. תקנון זה ייכנס לתוקף עם פרסומו באתר.

5. הגלישה באתר זה או הרשמתך כמשתמש באתר (כמפורט להלן), ייחשבו להסכמה לתנאי תקנון זה ולהסכמה שלא לעשות באתר זה או באמצעותו שימוש שאינו למטרות חוקיות.

6. לאתר, לבעלת האתר או להנהלת האתר הזכות להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישתם של גולשים לאתר זה אם יפרו תנאי מתנאי התקנון, או מכל סיבה אחרת עפ”י שיקול דעתם הבלעדי.

7. לאתר, לבעלת האתר או להנהלת האתר ולמי מטעמם זכות בלתי מוגבלת לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת, ובכל זמן נתון, וזאת, מבלי שמי מהנ”ל מתחייב להודיע על כך למשתמשים בהודעה פומבית ו/או בהודעה פרטית. על כן, מחובתו של כל משתמש באתר לבדוק את הוראות תקנון האתר המעודכנות בכללותן, בעיון ובקפידה, טרם ביצוע כל פעולה בו.

8. התכנים המפורסמים באתר זה עשויים להיות מפורסמים בכל מדיה אחרת, לרבות, אתרי אינטרנט אחרים ו/או טלוויזיה ו/או טלפון סלולארי ו/או כל אמצעי תקשורת אחר כאשר הוראות תקנון זה במלואו יחולו על כל פרסום של התכנים במדיה אחרת כלשהי.

9. תקנון זה מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה. מקום בו נוסחו התנאים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון רבים וגם ללשון יחיד, ולהיפך.

10. כותרות הפרקים נבחרו למען הסדר הטוב והנוחות בלבד, ולא תהיינה להן כל משמעות בפרשנות תקנון זה ותנאיו.

על האתר ותוכנו

11. אתר זה מופעל ע”י חברת מקימים בע”מ, חברה הרשומה בישראל ופועלת על פי דיני מדינת ישראל.

12. אתר זה מכיל, בין היתר, מידע אודות חברת מקימים (לרבות חברות קשורות), פרויקטים של חברת מקימים, סרטונים, כתבות, הדמיות, תכניות ותשריטים וותכנים שונים לרבות תכנים פרסומיים.

13. מובהר כי תמונות, הדמיות, תוכניות, תשריטים וכיו”ב אשר יוצגו באתר מעת לעת הינם לשם המחשה בלבד.

14. בעלת האתר והנהלת האתר ישתדלו לגרום לכך שהאתר ושירותיו יהיו זמינים תמידית. עם זאת לא ניתן להתחייב לזמינות רצופה נטולת תקלות. ככל שתהיה תקלה באתר ינסו בעלת האתר והנהלת האתר להחזיר האתר לפעילות מהר ככל האפשר וכך גם במקרה של השבתה לצרכי תחזוקה. לא יינתן כל פיצוי כספי או זיכוי בשל הפסקת פעילות האתר.

הרשמה לאתר

15. בטרם תוכל לבצע פעולות באתר זה, עליך לעבור הליך רישום לאתר זה.

16. תחילה, עליך לבחור שם משתמש וסיסמא שישמשו אותך בביצוע הפעולות מעת הרישום ולהבא. בנוסף, עליך למלא את טופס המשתמש המקוון בנוסח המצוי באתר. בטופס זה תתבקש למסור מידע בסיסי שיאפשר לאמת את זהותך. המידע המבוקש כולל את שמך, כתובתך הרשומה בישראל, מספר הטלפון שלך, מספר הפקס שלך וכתובת דואר אלקטרוני פעילה. בנוסף, יהיה עליך למסור את פרטי כרטיס האשראי שלך, מספר הזהות ופרטים נוספים, ככל שיידרשו על-ידי האתר בעת ביצוע פעולת הרישום.

17. מובהר בזאת כי לאתר זה הזכות לסרב לרישום כל משתמש, מכל סיבה שהיא וללא חובת הנמקה.

18. לאתר זה, לבעלת האתר ולהנהלת האתר הזכות לסגור, להשעות, להפסיק ולהגביל פעילות חשבון של כל משתמש רשום, בכל עת, ומבלי שהם מתחייבים לתת הודעה מוקדמת על-כך לבעל החשבון, טרם סגירת החשבון. בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה, עומדת לאתר זה, לבעלת האתר ולהנהלת האתר הזכות להשעות, להפסיק ולהגביל פעילות של חשבון או בעל חשבון, במקרה של חשד להפרה של הוראה מהוראות התקנון או במקרה של חשד למסירת פרטי משתמש לא נכונים ו/או בכל מקרה של חשד כי המשתמש בעל החשבון ביצע או מבצע פעולה העלולה להסב נזק לאתר זה ו/או פעולה אשר אינה עולה בקנה אחד עם פעילות האתר.

19. אין להעביר שם משתמש ו/או סיסמא ו/או פרטי חשבון ממשתמש רשום לאדם ו/או גורם אחר כלשהו, בכל דרך שהיא, בין בחינם ובין בעל-פה ובכל דרך שהיא.

איסוף מידע

20. האתר, בעלת האתר והנהלת האתר שומרים על זכותם לאסוף ולאגור כל מידע הנובע משימוש באתר.

21. בנוסף, עלולה להתבצע על-ידי האתר פעילות שגרתית של איסוף מידע נוסף ביחס למשתמשים באתר בפועל, וזאת לרוב, כפועל יוצא של שאיפת האתר לספק למשתמשים בו חווית גלישה מהנה, יעילה ומותאמת לכל משתמש באופן אישי. כך, יתאפשר לאתר להתאים לכל משתמש תכנים המעניינים אותו ולהקל עליו את הגישה אליהם.

שמירת מידע ואבטחתו

22. כל המידע שנאסף ע”י האתר יישמר בידי האתר לצרכים המפורטים לעיל, ולא יימסר לצדדים שלישיים כלשהם. הגישה למידע תהיה מוגבלת ותינתן רק לעובדים.

23. טכנולוגית העוגיות (cookies) הינה טכנולוגיה המאפשרת לאתר לספק למשתמש מידע המותאם לו אישית, בעת ביקורו באתר. המדובר בקבצי טקסט שמקורם באתר זה ונשמרים במערכת שלך. העוגיות מאפשרות לנו ללמוד באלו חלקים של האתר ביקרת, מה מספר הפעמים שביקרת בכל חלק ומה משך הזמן ששהית בו. בהתאם למידע שנאגר ע”י העוגיות יכול האתר לאגור מידע רב העובר ניתוח סטטיסטי במטרה לשפר את שירותי האתר לציבור המשתמשים בו. בנוסף, מאפשר האיסוף בדרך זו הקלה על דרכי הגישה שלך למדורים אליהם אתה גולש בקביעות באתר.

משלוח הודעות פרסומיות מהאתר

24. בהחלטתך ובהסכמתך החופשית להירשם לאתר זה, הנך מסכים להכללת הנתונים האישיים שנמסרו על-ידך במסד הנתונים של האתר. כמו כן בהרשמתך לאתר הנך מביע את הסכמתך החופשית למשלוח הודעות שונות מאתר זה אליך, בין באמצעות הדואר האלקטרוני ובין בכל דרך אחרת.

25. בכוונת האתר לעדכן את משתמשיו בדבר מבצעים שונים שיערכו בו ובפרסומים שונים. עדכונים, כאמור, יכול שיישלחו לתיבות הדואר האלקטרוני שיימסרו ע”י המשתמשים בעת רישומם לאתר או שהייתם בו. בעשותך שימוש באתר זה, הנך נותן בזה את הסכמתך למשלוח של פרסומים שונים, ובכללם תוכן שיווקי, לרבות באמצעות דיוור ישיר, עפ”י הוראות חוק התקשורת. התוכן השיווקי עשוי להישלח במגוון דרכים לרבות אך לא רק באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים בטלפון נייד (SMS), פקס, דיוור ישיר, חיוג טלפוני אוטומטי וכן כיוצא באלו.

26. באם אינך מעוניין בקבלת הודעות מסוג זה, הנך מוזמן לשלוח בקשה להסרתך מרשימת התפוצה של האתר והאתר יפסיק לשלוח אליך הודעות מסוג זה תוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת הודעתך.

27. כאמור לעיל, הסרת שמך ופרטיך ממסד הנתונים של האתר תתבצע תוך שבעה ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הסירוב במחשבי מנהלת האתר ו/או במשרדיה בפועל. ממועד משלוח הבקשה להסרה ועד להסרה בפועל תהיה מנוע מהעלאת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בעלת האתר ו/או חברת מקימים ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם תוכן שיווקי שיגיע ו/או ישלח אליך בפרק הזמן האמור.

אחריות

28. אין האתר, בעלת האתר או הנהלת האתר נושאים באחריות כלשהי, במפורש או במשתמע, ביחס למידע המופיע באתר זה.

29. לאתר ו/או לבעלת האתר ו/או להנהלת האתר אין אחריות לתוכנם של פרסומים, מודעות, “באנרים” או לכל חומר פרסומי המופיע באתר.

קניין רוחני

30. כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה לרבות עיצובו, הגרפיקה שלו, הקבצים הגרפיים, התוכנה, קוד המחשב, היישומים, התמונות, הסרטונים, קבצי שמע וקבצי ראי, טקסטים, מפרטים, תרגומים וכל מידע נוסף ו/או אחר המצוי באתר ו/או קשור בו, הינו בבעלותו של חברת מקימים. אשר על כן, אין לעשות כל שימוש בתכני האתר בכללותם מבלי לקבל מחברת מקימים אישור בכתב לשימוש, מראש.

31. בעניין זה יובהר כי שם האתר, לוגו האתר, עיצוב האתר וכל סימני המסחר הקשורים בו, רשומים ושאינם רשומים, הינם בבעלותה הבלעדית של חברת מקימים, ומהווים קניינה הבלעדי. אין לעשות בנ”ל כל שימוש שהוא מבלי לקבל את הסכמת חברת מקימים מראש ובכתב.

32. אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו, לשכפל, להעתיק, לשחזר, להפיץ, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים, בכל דרך ובכל צורה, באתר, בתכולתו, במידע המופיע בו, בתכנים שבו, מבלי לקבל על כך את אישור האתר, מראש ובכתב. יובהר כי איסור זה תקף בין לשימוש חלקי ובין בשימוש מלא בתכני האתר.

33. אין לעשות בתכני האתר שימוש כלשהו למטרה בלתי חוקית ו/או בלתי מוסרית ו/או מטרה הנוגדת את תקנת הציבור.

34. אין האתר ו/או בעלת האתר ו/או הנהלת האתר יהיו אחראים על פעולות שונות שיתבצעו ע”י משתמש באתר ויהוו הפרה של כל דין ו/או תקנת הציבור. האתר ו/או בעלת האתר ו/או הנהלת האתר שומרים על זכותם לבצע פעולות פיקוח ו/או סינון של משתמשים ותכנים באתר, על מנת למנוע הפרות דין ע”י משתמשים, וזאת, ללא התחייבות לעשות זאת והגם שאין זה מחובתם לעשות זאת.

סיכום

35. אנו מאחלים לך גלישה נעימה באתר.

36. בכל דבר ועניין תוכל לפנות להנהלת האתר בכתובת office@mekimim.com

לעמוד הפרויקטים לחצו כאן